เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและการจัดทาบรรณานุกรมโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป

คณะทางานการจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

สืบเนื่องจาก ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชาในปี พ.ศ.2561 แนะนาว่าควรมีการกระตุ้นการผลิตผลงานเพื่อการตีพิมพ์มากขึ้น เนื่องจากผลงานด้านนี้มีน้อย โดยในปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จานวน 7 ผลงาน คิดเป็นค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด (33 คน) = 10.91 และเมื่อเทียบค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 1.81 คะแนน ซึ่งค่อนข้างน้อย จึงมีข้อเสนอแนะกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานเพื่อตีพิมพ์ให้มากขึ้น ซึ่งการเขียนบทความวิชาการเป็นสิ่งที่อาจารย์ควรพัฒนาเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยการเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ผู้เขียนต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะเขียน และจาเป็นต้องรู้เทคนิคในการเขียนเพื่อให้บทความ เป็นที่สนใจและดึงดูดใจแก่ผู้อ่าน ดังนั้นคณะกรรมการวิจัยและจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 จึงมีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและการจัดทาบรรณานุกรมโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป” นี้ขึ้นมา

Tags: No tags

Comments are closed.