เทคนิคการใช้ Microsoft Office ในการทำงาน

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เนื่องด้วยสำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่าบุคลากรแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญและมีเทคนิคในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในการทำงานแตกต่างกัน และงานในสำนักแผนฯ มุ่งเน้นในเรื่องการจัดทำเอกกสารรายงานเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นหากบุคลากรในสำนักฯ มีความเชี่ยวชาญและมีเทคนิคในการใช้โปรแกรม Microsoft Office จะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ได้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงเล็งเห็นว่าควรมีการจัดการความรู้ในเรื่อง “เทคนิคการใช้ Microsoft Office ในการทำงาน” จึงได้กำหนดเป็นประเด็นความรู้ของสำนักฯ ปีการศึกษา 2564 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการพัฒนางาน
สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงเล็งเห็นว่าควรมีการจัดการความรู้ในเรื่อง “เทคนิคการใช้ Microsoft Office ในการทำงาน” จึงได้กำหนดเป็นประเด็นความรู้ของสำนักฯ ปีการศึกษา 2564 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการพัฒนางาน (การประชุมสำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2564 วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 มติที่ 13/2564)

Tags: No tags

Comments are closed.