เนื้อหารายวิชาเปิดใหม่ปีการศึกษา 2565 สาหรับหลักสูตรคริสต์ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

สถานการณ์ที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
1.1 สถานการณ์ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เน้นความเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เทียบเคียงหรือมีความทันสมัยเท่ากับนานาประเทศ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจภายในชุมชนอ่อนแอ ไม่สามารถพึ่งพาตนเองในท้องถิ่น อีกทั้งส่งผลให้วิถีชีวิตของประชาชนถูกผลักดันให้เน้นบริโภคนิยมและวัตถุนิยม มีความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนสูงขึ้น แต่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันน้อยลง สถานการณ์เช่นนี้นาไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม เช่น ความยากจน หนี้สิน และอาชญากรรม เป็นต้น
1.2 สถานการณ์ด้านการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารทาให้สังคมและวัฒนธรรมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบการดารงชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตเป็นอย่างมาก อาทิเช่น โครงสร้างของครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยว ผู้คนมีความหลากหลายทางด้านความคิดเห็นและความเชื่อศรัทธามากขึ้น แต่เนื่องจากการพัฒนาคนในสังคมไทยยังไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในด้านสังคมและศาสนา ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา เช่น การขาดคุณธรรมและจริยธรรม การไม่เคารพความคิดเห็นต่างความเชื่อ ศาสนา และนิกาย ความรุนแรงในครอบครัวและการหย่าร้าง เป็นต้น
สถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรที่จะนาไปใช้ในปีการศึกษา 2565 เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาของหลักสูตรสามารถตอบสนองความต้องการคริสตจักร สังคม และชุมชน และทันต่อสถานการณ์ท้าทายที่กาลังดาเนินอยู่ในปัจจุบัน โดยวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ได้เพิ่มรายวิชาที่เน้นสองด้าน ได้แก่ การทาพันธกิจข้ามวัฒนธรรม และ การให้คาปรึกษา

Tags: No tags

Comments are closed.