เป้าหมายของกลุ่มวิชาในวิทยาลัยพระคริสต์ธรรรมแมคกิลวารี

คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

การพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นภารกิจที่เร่งด่วนสำหรับ คณะบริหารธุรกิจ อีกทั้งการที่คณะฯ มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคณะบริหารธุรกิจจึงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ "เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงาน" เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงและหลักการสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้อาจารย์สามารถบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานได้

Tags: No tags

Comments are closed.