แนวทางการขอทุนสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์

ในการดำเนินการวิจัยนั้น ส่วนสำคัญหนึ่งที่มักเป็นปัญหาของผู้ดำเนินการวิจัย คือการได้รับทุนสนับสนุนวิจัย โดยแหล่งทุนสนับสนุนวิจัยแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ 1) แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย และ 2) แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยนั้นมักจะมีงบประมาณสนับสนุนในวงเงินที่สูงกว่าแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย แต่จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละแหล่งทุน และมีการแข่งขันที่สูงกว่าแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยด้วย จึงเป็นความท้าทายสำหรับอาจารย์ที่ต้องการได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูง
แหล่งทุนสนับสนุนวิจัยภายนอกทั้งที่สังกัดหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชนมีขอบเขตการให้ทุนสนับสนุนวิจัยหลากหลายสาขา ซึ่งงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์สามารถประยุกต์ได้กับสาขาต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัยได้จากหลายหน่วยงาน
ทั้งนี้คณะเภสัชศาสตร์ได้มีอาจารย์หลายท่านที่มีประสบการณ์ในการขอรับทุนสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย และได้ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งเทคนิคในการเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของอาจารย์แต่ละท่าน จะสามารถช่วยเป็นแนวทางสำหรับอาจารย์ท่านอื่น ๆ ในการขอรับทุนสนับสนุนวิจัยได้ต่อไป

Tags: No tags

Comments are closed.