แนวทางการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยพายัพให้ทุนสนับสนุนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์เพื่อทาวิจัย และตีพิมพ์ผลงานวิชาการทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ซึ่งก่อนที่อาจารย์จะได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย อาจารย์จะต้องยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อนเสมอ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพายัพ ได้มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาจารย์บางท่านสามารถยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยได้ แต่อาจารย์บางท่านไม่สามารถยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่มหาวิทยาลัยพายัพได้ สาเหตุเนื่องมาจากลักษณะของงานวิจัยที่แตกต่างกัน โดยคณะกรรมการจริยธรมมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะรับพิจารณาเฉพาะงานวิจัยกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่านั้น
จากความสับสนเรื่องการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยพายัพ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ภายในคณะเภสัชศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในการขอทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ และ/หรือมีประสบการณ์ในการขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อจัดทาแนวทางการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาหรับอาจารย์ที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังรวบรวมรายละเอียดและขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับอาจารย์ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพได้

Tags: No tags

Comments are closed.