แนวทางการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการแบบออนไลน์

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้สถาบันการศึกษาต่างๆ จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจาก “การเรียนในห้องเรียน” เป็น “การเรียนแบบออนไลน์” เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่รวมกันของนักศึกษาจานวนมาก และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 คณะเภสัชศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบบรรยาย และปฏิบัติการ สาหรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการให้ประสิทธิผลดีที่สุด คือ การเรียนในห้องเรียน ซึ่งจะทาให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาของปฏิบัติการได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อาจารย์จาเป็นต้องจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการแบบออนไลน์ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิผลในการเรียนของนักศึกษาแย่ลง
อาจารย์แต่ละท่านมีเทคนิคการสอนปฏิบัติการแบบออนไลน์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้อาจารย์แต่ละท่านยังพบปัญหาจากการสอนปฏิบัติการแบบออนไลน์ที่แตกต่างกันอีกด้วย ปัญหาที่พบจากการเรียนการสอนปฏิบัติการแบบทาการทดลองในห้องปฏิบัติการ เช่น นักศึกษาไม่ได้ฝึกปฏิบัติจริง จึงทาให้ขาดความประสบการณ์ ความชานาญในการปฏิบัติ สาหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการแบบอภิปรายกรณีศึกษากับอาจารย์ ปัญหาที่พบ เช่น นักศึกษาไม่มีสมาธิในการเรียน นักเรียน/นักศึกษามักจะเปิดโปรแกรมอื่น เช่น facebook หรือ website ต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย นักศึกษาไม่กล้าเปิดไมโครโฟนเพื่ออภิปรายกรณีศึกษากับอาจารย์และเพื่อน ๆ
จากปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “แนวทางการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการแบบออนไลน์ วิธีการสอนปฏิบัติการแบบออนไลน์ ประสิทธิผลของการสอน ปัญหา/ข้อจากัดที่พบจากการสอนปฏิบัติการแบบออนไลน์” เพื่อถอดเป็นบทเรียน และสังเคราะห์ความรู้ สาหรับเป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับอาจารย์เพื่อช่วยเพิ่มความสนใจ และประสิทธิผลของนักศึกษาในระหว่างที่เรียนออนไลน์

Tags: No tags

Comments are closed.