แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้สถาบันการศึกษาต่างๆ จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจาก “การเรียนในห้องเรียน” เป็น “การเรียนแบบออนไลน์” เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่รวมกันของนักศึกษาจานวนมาก และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพิ่งเริ่มเป็นที่นิยมภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 ระบาด ดังนั้นอาจารย์ส่วนมากจึงยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมสาหรับสอนแบบออนไลน์

ปัจจุบันมีโปรแกรมที่ใช้สาหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์หลายโปรแกรม เช่น Microsoft Teams AcuCom และ Zoom เป็นต้น ซึ่งแต่ละโปรแกรมมีวิธีการใช้ จุดเด่น-จุดด้อยที่แตกต่างกัน เช่น บางโปรแกรมจะมีความล่าช้าในการประมวลผล บางโปรแกรมสามารถให้สิทธิ์อาจารย์เป็นผู้กาหนดให้นักศึกษาเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟนได้ บางโปรแกรมสามารถอัพโหลดเอกสารให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถตรวจสอบการดาวน์โหลดเอกสารของนักศึกษารายบุคคล บางโปรแกรมไม่อนุญาตให้นักศึกษาเปิดโปรแกรมอื่น หากกาลังเปิดโปรแกรมสอนออนไลน์อยู่ เป็นต้น ดังนั้นเอกสารองค์ความรู้เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นี้ จะมีประโยชน์สาหรับอาจารย์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกใช้โปรแกรมสอนออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน

นอกจากนั้นแล้ว ปัญหาที่พบมากสาหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา ไม่มีสมาธิในการเรียน ส่งผลให้ไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน และได้คะแนนสอบน้อย สาเหตุหลักของการที่นักเรียน/นักศึกษาไม่มีสมาธิในการเรียน คือ (1) นักเรียน/นักศึกษามักจะเปิดโปรแกรมอื่น เช่น facebook หรือ website ต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย และ (2) การเรียนแบบออนไลน์สามารถบันทึกวีดีโอไว้ได้ ดังนั้นนักเรียน/นักศึกษาจึงมักเรียนจากวีดีโอที่บันทึกไว้ในภายหลัง แต่ในขณะที่อาจารย์สอน มักจะเปิดโปรแกรมเรียนออนไลน์ทิ้งไว้เฉย ๆ จากปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “กิจกรรมที่ช่วยดึงดูดความสนใจของนักศึกษา ระหว่างที่อาจารย์สอนออนไลน์” เพื่อถอดเป็นบทเรียน และ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สังเคราะห์ความรู้ สาหรับเป็นแนวทางปฎิบัติสาหรับอาจารย์เพื่อช่วยเพิ่มความสนใจของนักศึกษาในระหว่างที่เรียนออนไลน์

Tags: No tags

Comments are closed.