แนวทางการพัฒนางานวิจัยจากสมุนไพรท้องถิ่น

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์

ในการดาเนินการวิจัยนั้น ส่วนสาคัญหนึ่งที่มักเป็นปัญหาของผู้ดาเนินการวิจัย คือการคิดหัวข้อในการทางานวิจัย โดยเฉพาะสาหรับอาจารย์ผู้ทาวิจัยรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทาวิจัย ซึ่งการได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการจากอาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่สามารถผลิตผลงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยในการคิดหัวข้องานวิจัยได้
งานวิจัยทางเภสัชศาสตร์มีหลากหลายสาขา ซึ่งสาขาหนึ่งที่สาคัญคือการวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพร ทั้งที่เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การวิเคราะห์หรือสกัดสารสาคัญ และการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรนั้น ยังสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1) อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ ได้อีกด้วย ซึ่งจะมีส่วนทาให้สามารถยื่นขอทุนทาวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ได้
โดยคณะเภสัชศาสตร์ได้มีอาจารย์หลายท่านที่มีประสบการณ์ในการทาวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพร และมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ในการพัฒนางานวิจัยจากสมุนไพรในด้านต่าง ๆ ทั้งแนวคิดหรือที่มาของการคิดหัวข้อวิจัย ลักษณะการทาวิจัย รวมทั้งแหล่งทุนที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย

Tags: No tags

Comments are closed.