แนวทางการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและเกิดผลจากการวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์

การวิจัยถือเป็นกิจกรรมพัฒนาปัญญาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่มนุษย์เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาวิถีการดำรงชีวิตทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมให้ดีขึ้น ทั้งยังใช้ในการปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง การวิจัยช่วยให้เกิดวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติรวมถึงสามารถใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งงานวิจัยยังเป็นภาระหน้าที่อีกประการ
หนึ่งของอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์นั้นมีนักวิจัยทั้งที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ นักวิจัยรุ่นใหม่ และผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำวิจัย การแลกเปลี่ยนเรีนรู้เพื่อให้เกิดความรู้และเห็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพที่จะได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่ง

Tags: No tags

Comments are closed.