แนวทางการเขียนบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (TTAC)

คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

การนำเสนอผลงานวิจัยอย่างชัดเจนและตรงประเด็นเป็นสิ่งสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีได้จัดประชุมการนำเสนอผลงานวิชาการด้านศาสนศาสตร์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา รวมถึงคณาจารย์และบุคคลทั่วไปเป็นประจำทุกปีโดยใช้ชื่อว่า “Thailand Theological Academic Conference” หรือเรียกสั้นๆ ว่า TTAC เมื่อเป็นดังนี้ คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ร่วมกับ คณะกรรมการจัดการของการประชุมจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อแนวทางการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการในปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการพัฒนาการนำเสนอผลการวิจัยของทั้งคณาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

Tags: No tags

Comments are closed.