แนวทางการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ในการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์

สภาเภสัชกรรมได้กำหนดหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2560 โดยให้เริ่มใช้กับผู้ที่เข้าเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ซึ่งการสอบประกอบด้วยการสอบ 2 ขั้นตอน ดังนี้
1) การสอบตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม
2) การสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา
และในการสอบแต่ละขั้นตอน มีการสอบ 2 รูปแบบ คือ 1) การสอบความรู้ข้อเขียน และ 2) การสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม
ทั้งนี้จากข้อมูลผลการสอบความรู้ฯ ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ที่เริ่มใช้การสอบความรู้ฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนดนี้ พบว่าร้อยละการสอบผ่านของนักศึกษาไม่ถึงร้อยละ 50 ซึ่งจะส่งผลต่อการรับรองสถาบันการผลิตบัณฑิต ของสภาเภสัชกรรมด้วย
จากปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ฯ จึงได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “แนวทางการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม” เพื่อถอดเป็นบทเรียน และสังเคราะห์ความรู้ สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อการสอบวัดความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาได้ต่อไป

Tags: No tags

Comments are closed.