แนวทางการให้คำปรึกษาเพื่อให้นักศึกษาเรียนจบตามหลักสูตร

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้ประพฤติ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจนิสัยทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อสังคมและประเทศชาติ จะทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง และพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา ที่ต้องมีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรู้ ส่งเสริมให้มี คุณธรรมและจริยธรรม ที่จะนำไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่ไม่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากเกินไป เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน การศึกษาจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพทำให้รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพึ่งพาตนเอง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพนั้น ต้องอาศัยกระบวนการทางการศึกษาเป็นองค์ประกอบ ทางคณะฯ ตระหนักและได้ให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเป็นอย่างมาก จึงได้ระบุหัวข้อองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน ในเรื่องของแนวทางการให้คำปรึกษาเพื่อให้นักศึกษาเรียนจบตามหลักสูตรเป็นการรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น จากคณะกรรมการบริหาร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร และทางคณะกรรมการการจัดการความรู้ประจำปี 2562 ได้ร่วมกันประชุมเพื่อเลือกองค์ความรู้จากอาจารย์ทีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านของการปฏิบัติในเรื่องของอาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนสำคัญในการทำให้นักศึกษาสนใจและตั้งใจเข้าเรียนเพื่อให้จบตามหลักสูตร เป็นการสร้างเสริมวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา และมีการสอดแทรกจริยธรรมคุณธรรมในการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณาจารย์ในคณะฯ สามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้ในการเรียนการสอนในทางการบัญชี การเงินและการธนาคารได้

Tags: No tags

Comments are closed.