แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่าย

คณะกรรมการการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

แรงบันดาลใจ
ด้วยให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่คณะวิชาและหน่วยงาน โดยเฉพาะการให้บริการด้านเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารงานงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปีการศึกษา 2562” ให้แก่บุคลากรในสังกัดฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบและสร้างความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่าย โดยกำหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น รวมทั้งเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในสังกัดฝ่ายวิชาการและวิจัย
สถานการณ์ปัญหา
มหาวิทยาลัยพายัพ โดยสำนักบริหารการเงิน ได้แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารงานงบประมาณรายจ่ายทุกปีการศึกษา แต่พบข้อสังเกตว่าบุคลากรในหลายหน่วยงานยังไม่ทราบ และ/หรือไม่มีความเข้าใจในนโยบายฯ ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการนำไปปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ จึงเป็นเหตุผลอันสำคัญที่ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น ตามรายละเอียด หลักการเหตุผลและวัตถุประสงค์ของโครงการข้างต้น

Tags: No tags

Comments are closed.