โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Excel, Graph, ทำชาร์ต , PowerPoint

โดย คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักบริหารการเงิน

ในปีการศึกษา
2565 คณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักบริหารการเงิน ได้ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดหัวข้อตามความต้องการของ เจ้าหน้าที่สำนักบริหารการเงิน จากการการทำงานที่ผ่านมา นั้น เห็ น ตรงกันว่ามีบางท่านที่เชี่ยวชาญ ในด้านต่างๆที่มีผลต่อการทำงาน และมีบางท่านที่ยังไม่รู้บางส่วน เช่นทางด้าน EXCEL การทำชาร์ต กราฟ และ Power Point จึงเกิด การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ให้แก่กันและกันภายในสำนักบริหารการเงิน

Tags: No tags

Comments are closed.