แนวทางการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการแบบออนไลน์

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้สถาบันการศึกษาต่างๆ จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจาก “การเรียนในห้องเรียน” เป็น “การเรียนแบบออนไลน์” เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่รวมกันของนักศึกษาจานวนมาก และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 คณะเภสัชศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบบรรยาย และปฏิบัติการ สาหรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการให้ประสิทธิผลดีที่สุด คือ การเรียนในห้องเรียน ซึ่งจะทาให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาของปฏิบัติการได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อาจารย์จาเป็นต้องจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการแบบออนไลน์ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิผลในการเรียนของนักศึกษาแย่ลง
อาจารย์แต่ละท่านมีเทคนิคการสอนปฏิบัติการแบบออนไลน์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้อาจารย์แต่ละท่านยังพบปัญหาจากการสอนปฏิบัติการแบบออนไลน์ที่แตกต่างกันอีกด้วย ปัญหาที่พบจากการเรียนการสอนปฏิบัติการแบบทาการทดลองในห้องปฏิบัติการ เช่น นักศึกษาไม่ได้ฝึกปฏิบัติจริง จึงทาให้ขาดความประสบการณ์ ความชานาญในการปฏิบัติ สาหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการแบบอภิปรายกรณีศึกษากับอาจารย์ ปัญหาที่พบ เช่น นักศึกษาไม่มีสมาธิในการเรียน นักเรียน/นักศึกษามักจะเปิดโปรแกรมอื่น เช่น facebook หรือ website ต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย นักศึกษาไม่กล้าเปิดไมโครโฟนเพื่ออภิปรายกรณีศึกษากับอาจารย์และเพื่อน ๆ
จากปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “แนวทางการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการแบบออนไลน์ วิธีการสอนปฏิบัติการแบบออนไลน์ ประสิทธิผลของการสอน ปัญหา/ข้อจากัดที่พบจากการสอนปฏิบัติการแบบออนไลน์” เพื่อถอดเป็นบทเรียน และสังเคราะห์ความรู้ สาหรับเป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับอาจารย์เพื่อช่วยเพิ่มความสนใจ และประสิทธิผลของนักศึกษาในระหว่างที่เรียนออนไลน์

การนิเทศออนไลน์

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือเป็นวิกฤตสุขภาพจากโรคระบาด ซึ่งดำเนินอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน สามารถติดต่อระหว่างคนสู่คนผ่านทางละอองฝอยได้ง่าย แพร่กระจายการติดเชื้อได้รวดเร็ว ยากต่อการควบคุม ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลง มีมาตรการการปิดเมือง (Lockdown) ให้ทุกคนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) สั่งหยุดงานหรือให้ทำงานที่บ้าน (Work from home) เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ และสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้กักตัวเอง (Self-quarantine) เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกระดับ โดยการระบาดของโรคในแต่ละระลอกส่งผลให้มีการงดการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว (Face-to-face) มีการปรับการเรียนการสอนภาคทฤษฎีเป็นแบบออนไลน์ และงดภาคปฏิบัติในแหล่งฝึกทั้งในโรงพยาบาล หน่วยบริการสุขภาพ และชุมชน ไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะเบาบางและสถานที่ฝึกปฏิบัติอนุญาต
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกใหม่นี้ ส่งผลให้มีการระงับการฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึกอย่างต่อเนื่อง คณะจำเป็นต้องมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการในสังคมปกติวิถีใหม่ (New normal society) โดยให้มีการนำการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาใช้ในการสอนภาคปฏิบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคคลที่มีวิชาการก้าวหน้า รู้จักพัฒนา คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม ยึดหลักสัจจะ-บริการด้วยน้ำใจไมล์ที่สอง โดยดำเนินการตามภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การเรียนการสอนเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของสถาบันระดับอุดมศึกษา ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคได้ดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตให้กับคณาจารย์ของคณะมาอย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย โดยการจัดการความรู้เป็นรูปแบบหนึ่งที่ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นตามประเด็นความรู้ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติจริง ทั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนาคณะไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคมีแนวทางในการกำหนดขอบเขตของการจัดการความรู้ ดังนี้
1. เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและสังคม หรือนำไปสู่การสืบสาน สร้างความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม โดยการบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป้าประสงค์ที่ 2.1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่หลากหลาย งานวิจัยเชิงสหวิทยาการ และงานวิจัยที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม กลยุทธ์ 2.2.1 ส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการที่หลากหลาย งานวิจัยเชิงสหวิทยาการ หรือผลงานนวัตกรรม ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 2.1.1 จำนวนผลงานทางวิชาการ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัย 15 จำนวนผลงานทางวิชาการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เป้าประสงค์ที่ 5.2 เพื่อให้บุคลากรและผู้บริหารมีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ 5.2.1 ส่งเสริมการจัดการความรู้ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 5.2.1 จำนวนผลงาน/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่พัฒนามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัย 39 จำนวนผลงาน/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่พัฒนามหาวิทยาลัย
2. เป็นความรู้ที่สอดรับกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
3. เป็นความรู้ที่สำคัญต่อองค์กร เป็นความต้องการของคณาจารย์ส่วนใหญ่ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เนื่องจากเป็นปัญหาขององค์กรที่ประสบอยู่ และสามารถนำกระบวนการจัดการความรู้มาช่วยแก้ปัญหาได้ โดยปีการศึกษา 2564 พบว่าคณาจารย์มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองและการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตเกี่ยวกับการนิเทศออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ที่ไม่สามารถจัดการนิเทศในแหล่งฝึกปฏิบัติได้
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการจัดการความรู้ เพื่อ
1) ให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศออนไลน์ ตามประเด็นความต้องการพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้
2) พัฒนาศักยภาพด้านการผลิตบัณฑิตของคณาจารย์ สอดรับกับแผนพัฒนาบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
3) ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยพายัพ และตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา

การนิเทศออนไลน์

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรนุช ลาเซอร์
ศิษย์เก่าพยาบาลแมคคอร์มิค
วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ ธรรมจินดา
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3) อาจารย์เนตรดาว ธงซิว
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
4) อาจารย์ขนิษฐา จันทน์เทศ
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา ปัญโญใหญ่
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

การสอนดนตรีในรูปแบบออนไลน์

คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยดุริยศิลป์

วิทยาลัยดุริยศิลป์ได้ระบุหัวข้อองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน: การสอนดนตรีในรูปแบบออนไลน์ มาจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยได้ร่วมกันประชุมกับคณาจารย์วิทยาลัยดุริยศิลป์ทั้งหมด เพื่อร่วมกันเลือกองค์ความรู้จากอาจารย์ที่มีความรู้ความสนใจศึกษาค้นคว้าด้านการใช้แอปพลิเคชันที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนดนตรีแบบออนไลน์ ซึ่งได้แก่ ดร. จักรพันธ์ ชัยยะ เพื่อให้เป็นประธาน ทำให้สามารถเล่าและแบ่งปันประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันที่สามารถใช้สอนดนตรีในรูปแบบออนไลน์ได้ และแนะนำวิธีการต่างๆที่น่าสนใจ เพื่อให้อาจารย์ท่านอื่น ๆ ได้นำความรู้มาปรับใช้ในการสอนดนตรีทั้งในวิชาที่เป็นแบบบรรยาย แบบปฏิบัติและแบบบรรยายกึ่งปฏิบัติได้ ในปีการศึกษา 2564 นี้ สถานการณ์โควิดยังดำเนินมาอย่างต่อเนื่องทำให้อาจารย์ต้องศึกษาและดำเนินการสอนแบบออนไลน์ ถึงแม้ว่าการสอนดนตรีกับการสอนออนไลน์นั้นอาจดูไม่ค่อยเข้ากันนักและไม่ค่อยเหมาะสมนักเนื่องจากดนตรีเน้นการปฏิบัติ และยังมีทักษะของการปฏิบัติที่ยังต้องมีการเล่นตอบโต้อย่างทันทีระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน อีกทั้งยังมีการเล่นแบบรวมวง ซึ่งการสอนออนไลน์อาจไม่ตอบสนองความต้องการของผู้สอน ผู้เรียน และอาจไม่ตอบสนองต่อผลลัพท์การเรียนรู้มากเท่ากับการสอนแบบชั้นเรียน อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์มีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อาจารย์ที่สอนดนตรีควรศึกษาเทคโนโลยีที่สามารถปรับการเรียนการสอนให้สามารถดำเนินการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่ตั้งไว้ใน มคอ.3 ได้ใกล้เคียงมากที่สุด
จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จัดขึ้นในปีการศึกษา 2564 นี้ คณาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้เห็นว่าสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับการสอนแบบออนไลน์ในรายวิชาของตนเองได้ไม่มากก็น้อย มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีการถามคำถามและให้ความรู้ในการสอนดนตรีในรูปแบบต่างๆ ข้อดี ข้อเสียของแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้สอนออนไลน์ เช่น Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom, Google Meet นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนการใช้แอปพลิเคชันดนตรี ได้แก่ Flat, Sibelius, Play Score เป็นต้น เพื่อให้การเรียนการสอนดนตรีในช่วงโควิดนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและหลักสูตร และเพื่อก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่การเรียนการสอนและผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าประสงค์หลักในการพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จในการเรียนดนตรี

เนื้อหารายวิชาเปิดใหม่ปีการศึกษา 2565 สาหรับหลักสูตรคริสต์ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

สถานการณ์ที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
1.1 สถานการณ์ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เน้นความเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เทียบเคียงหรือมีความทันสมัยเท่ากับนานาประเทศ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจภายในชุมชนอ่อนแอ ไม่สามารถพึ่งพาตนเองในท้องถิ่น อีกทั้งส่งผลให้วิถีชีวิตของประชาชนถูกผลักดันให้เน้นบริโภคนิยมและวัตถุนิยม มีความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนสูงขึ้น แต่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันน้อยลง สถานการณ์เช่นนี้นาไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม เช่น ความยากจน หนี้สิน และอาชญากรรม เป็นต้น
1.2 สถานการณ์ด้านการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารทาให้สังคมและวัฒนธรรมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบการดารงชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตเป็นอย่างมาก อาทิเช่น โครงสร้างของครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยว ผู้คนมีความหลากหลายทางด้านความคิดเห็นและความเชื่อศรัทธามากขึ้น แต่เนื่องจากการพัฒนาคนในสังคมไทยยังไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในด้านสังคมและศาสนา ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา เช่น การขาดคุณธรรมและจริยธรรม การไม่เคารพความคิดเห็นต่างความเชื่อ ศาสนา และนิกาย ความรุนแรงในครอบครัวและการหย่าร้าง เป็นต้น
สถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรที่จะนาไปใช้ในปีการศึกษา 2565 เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาของหลักสูตรสามารถตอบสนองความต้องการคริสตจักร สังคม และชุมชน และทันต่อสถานการณ์ท้าทายที่กาลังดาเนินอยู่ในปัจจุบัน โดยวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ได้เพิ่มรายวิชาที่เน้นสองด้าน ได้แก่ การทาพันธกิจข้ามวัฒนธรรม และ การให้คาปรึกษา

การใช้อุปกรณ์การสอนออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพ

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะนิติศาสตร์

การเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นการเรียนใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทาการสอน นอกจากนี้ความหมายอีกในหนึ่งยังหมายถึง การเรียนทางไกล , การเรียนผ่านเว็บไซต์
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning) จะเป็นเรียนทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ บวกเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์คุณภาพสูง โดยไม่จาเป็นต้องเดินทาง เกิดความสะดวกและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
ทุกสถานที่ ทุกเวลา เป็นการสร้างการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชากร
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความชอบของตนเอง ในส่วนของเนื้อหาของเรียน ประกอบด้วย ข้อความ , รูปภาพ , เสียง , VDO และ Multimedia อื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะถูกส่งตรงไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser ทั้งผู้เรียน , ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นทุกคน สามารถติดต่อ สื่อสาร ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไป โดยการใช้ E-mail, Chat, Social Network เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การเรียนรู้แบบออนไลน์ จึงเป็นเหมาะสาหรับทุกคน , เรียนได้ทุกเวลา
ลักษณะสาคัญของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning) ผู้เรียนเป็นใครก็ได้ อยู่ที่ใดก็ได้ เรียนเวลาก็ใด เอาตามความสะดวกของผู้เรียนเป็นสาคัญ เนื่องจากโรงเรียนออนไลน์ได้เปิดเว็บไซต์ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
มีสื่อทุกประเภทที่นาเสนอในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะทั้ง ข้อความ, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง, VDO ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสนใจ ในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังทาให้เหตุภาพของเนื้อหาต่างๆง่ายดายมากขึ้น ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนได้ตามความต้องการ เอกสารบนเว็บไซต์ที่มี Links ต่อไปยังแหล่งความรู้อื่นๆ ทาให้ขอบเขตการเรียนรู้กว้างออกไป และเรียนอย่างรู้ลึกมากขึ้น
ประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning)

    • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เนื่องจากไม่ได้จากัดอยู่ในสถานที่เดียวเท่านั้น
    • เกิดเครือข่ายความรู้ โยงใยออกไปไกล
    • เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
    • ช่วยลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้ในเมืองกับท้องถิ่น

ดังนั้น การเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ เป็นการเรียนที่มีความมีความยึดหยุ่นสูง เพราะฉะนั้นผู้เรียนจาต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนมากกว่าปกติ เพราะไม่มีใครมานั่งจ้าจี้จ้าไช ยิ่งเรียนยิ่งได้กับตัวเอง อีกทั้งยังทราบผลย้อนกลับของการเรียน ทั้งจาก E-Mail , การประเมินย่อย , การประเมินผลหลัก โดยใช้เว็บไซต์เป็นที่สอบ รวมทั้งการประเมินผลรวมตามการสอบ เพื่อเป็นการเช็คว่าผู้เรียนได้เข้ามาเรียนจริง สามารถทาข้อสอบได้ มีความเข้าใจในเนื้อหา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา รูปแบบการ
เรียนการสอนก็มีการปรับเปลี่ยนโดยมีโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามาใช้มากขึ้น ทาให้ผู้สอนและนักศึกษาต้องปรับตัวให้เข้าสถานการณ์โดยเฉาะอย่างยิ่งเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนั้นโปรแกรมที่นามาใช้เป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่ง แต่ส่วนอุปกรณ์ประกอบที่จะนามาสนับสนุนก็มีความสาคัญเช่นกัน
ดังนั้น คณะนิติศาสตร์ จึงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ในด้านการเรียนการสอนโดยกาหนด ประเด็นองค์ความรู้ คือ “การใช้อุปกรณ์การสอนออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพ” ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยกาหนดให้อาจารย์ในคณะนิติศาสตร์วางแผนร่วมกันกับคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะนิติศาสตร์ ในการดาเนินกิจกรรมให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน และเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Online Teaching, Learning and Examination Online in Focus

KM Committee of International College

As covid-19 has been a pandemic for over a year, we have adapted ourselves with this situation. IC has seriously concern on quality of teaching and learning and now examination online. Examination online is one challenge factors that many instructors must deal with it. It reflects the quality of teaching and a key performance indictor of students that how well they can learn and understand. It is essential to ensure that students could learn and understand including can apply what they have learnt in some case study. To ensure that students need to demonstrate their understanding in class discission, reports, presentation,
and examination. Therefore, to ensure the quality of teaching, learning and examination inspire us to organize this knowledge sharing management.

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยเน้นการมีส่วนร่วม (Active Learning)

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้ทุกคณะวิชาต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากการเรียนในชั้นเรียนเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์มีข้อจากัดในเรื่องการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านการลงมือปฏิบัติจริง การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการแสดงความเห็นและการอภิปราย คณะกรรมการจัดการความรู้จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ในคณะ เพื่อรวบรวมความรู้และค้นหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยเน้นการมีส่วนร่วม (Active Learning) เพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณาจารย์ในคณะฯ นาไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ

เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลแบบออนไลน์

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์

ในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ได้ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดหัวข้อตามความต้องการของคณาจารย์ในคณะฯ จากนั้นได้สำรวจความต้องการพัฒนาตนเองด้านการผลิตบัณฑิตของคณาจารย์ในคณะฯ ผ่านระบบ Google Form พบว่า หัวข้อ“เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลแบบออนไลน์”เป็นประเด็นที่ถูกเลือกมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 44.4 ซึ่งหัวข้อดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่าง ๆ ในคณะวิชาในปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 คือตัวแปรสำคัญที่ทำให้รายวิชาต่าง ๆ ไม่สามารถดำเนินการสอนและวัดผลในห้องเรียนได้ตามปกติ รูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์จึงถูกนำมาใช้แก้ปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว แม้องค์ความรู้ได้ถูกพัฒนาขึ้นไปอยู่บนระบบออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ง่ายขึ้นในทุกที่ทุกเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้สอนได้ให้ความสำคัญคือการพัฒนาการเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบActive Learning เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับผู้สอนเสมือนว่าเป็นการเรียนในชั้นเรียน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์

ทั้งนี้พบว่าเทคนิคและรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้นมีหลากหลายวิธีที่จะทำให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ซึ่งผู้สอนต้องเลือกใช้ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับลักษณะวิชา และบริบทของผู้เรียนครูผู้สอนในฐานะผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาจึงต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยการปรับตัว และเตรียมทักษะเพื่อรับมือกับแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใหม่อย่างทันท่วงที และพร้อมรับกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ

จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงทำให้คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต จึงได้จัด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรในคณะวิชาเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำองค์ความรู้เกี่ยวกับ “เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลแบบออนไลน์” ไปประยุกต์ใช้ได้จริง อันจะนำไปสู่การวางแผนและบริหารจัดการการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน รวมทั้งอันจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

การสอนออนไลน์ ให้ได้ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ที่ดี

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะบัญชี และธุรกิจดิจิทัล

ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพนั้น ต้องอาศัยกระบวนการทางการศึกษาเป็นองค์ประกอบ ทางคณะฯ ตระหนักและได้ให้ความสำคัญต่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก จึงได้ระบุหัวข้อ การสอนออนไลน์ ให้ได้ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ที่ดี เป็นการรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ในการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ร่วมกัน ต้องมีวินัยจากนักศึกษาที่จะฝักใฝ่ในการเรียนรู้ จากคณะกรรมการบริหาร คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์และการเงิน และทางคณะกรรมการการจัดการความรู้ประจำปี 2564 ได้ร่วมกันประชุมเพื่อเลือกองค์ความรู้จากอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านของการสื่อสารด้านการเรียนการสอน ผ่านสื่อออนไลน์ มีส่วนสำคัญในการทำให้นักศึกษาสนใจและตั้งใจเข้าเรียนแม้จะเป็นการเรียนในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ คือ สถานการณ์แพร่ระบาดไว้รัส โควิด19 ที่จำเป็นต้องมีการเรียนรู้แบบอยู่กันห่าง ๆ แต่เรียนรู้ร่วมกันได้ มีการเรียนการสอนอย่างเป็นปกติได้ ผ่านการสื่อสารออนไลน์ อีกทั้ง เป็นการสร้างเสริมวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณาจารย์ในคณะฯ สามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้ในการเรียนการสอน ในการจัดการสอบแบบออนไลน์ได้
ในการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์นั้น อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับคณาจารย์บางท่านที่ไม่คุ้นเคยต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป บางครั้งสถานการณ์ที่คับขันแบบนี้ อาจจะทำให้นักศึกษาขาดเรียน ขาดการส่งงาน ขาดการทบทวนบทเรียนเท่าที่จำเป็น การเรียนการสอนที่ใช้การสื่อสารโดยการใช้สื่อออนไลน์ จะทำให้ลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ และยังเป็นการลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อได้อีกด้วย