การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประมวลผลการศึกษาเกี่ยวกับการเทียบโอนรายวิชา

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา

ด้วยสำนักทะเบียนและบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่อาจารย์ นักศึกษา ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ประกอบกับสิ้นปีการศึกษา 2562 ได้มีบุคลากรของสำนักทะเบียนและบริการการศึกษา ได้เกษียณอายุ ลาออก ทำให้จำนวนบุคลากรของสำนักทะเบียนฯ ลดลง ทำให้ในปีการศึกษา 2563 สำนักทะเบียนและบริการการศึกษาต้องมีการปรับโครงสร้างภายใน และการปรับตำแหน่งหน้าที่ในการทำงาน เพื่อให้การทำงานยังคงประสิทธิภาพสำนักทะเบียนและบริการการศึกษา จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานให้กับบุคลากรที่จะมาดำเนินงานแทนบุคลากรเกษียณอายุ จึงได้กำหนดประเด็นความรู้เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประมวลผลการศึกษาเกี่ยวกับการเทียบโอนรายวิชาขึ้น เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงานต่อไป

การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยสำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมุ่งสู่คุณภาพในระดับดีขึ้นไป และในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 6 การบริหารของฝ่าย/หน่วยงานเพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ เกณฑ์ข้อ 1 มีการจัดทำกระบวนการดำเนินงาน (Work Procedure) และขั้นตอนการดำเนินงาน (Work Instruction ) และการทำงานครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเร่งสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของสำนักแผนฯ เพื่อสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงเล็งเห็นว่าควรมีการจัดการความรู้ในเรื่อง “การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน” จึงได้กำหนดเป็นประเด็นความรู้ของสำนักฯ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการพัฒนางาน (การประชุมสำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 9/2563 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มติที่ 12/2563)

การจัดทำระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการการจัดการความรู้ หอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงภาระงานและปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รู้ขอบเขตของการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที เพื่อประสิทธิภาพในการบริการนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา

การจัดทำเอกสารคำสั่ง/ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ และเอกสารประกอบการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี

เนื่องจากบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านระบบงานสารบรรณของสานักงานอธิการบดี ได้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุงานก่อนอายุครบ 60 ปี และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยจัดทาโครงการพี่เลี้ยงให้กับผู้ที่จะมาปฏิบัติงานด้านระบบงานสารบรรณของสานักงานอธิการบดี และในปีการศึกษา 2563 ได้กาหนดให้มีการจัดทาองค์ความรู้ด้านระบบงานสารบรรณ 2 ประเด็นความรู้ คือ การจัดทาคาสั่ง/ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ และการจัดทาเอกสารประกอบการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะดาเนินการอย่างต่อเนื่องไปในปีการศึกษา 2564 เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ของการปฏิบัติงานด้านระบบงานสารบรรณ และถ่ายทอดให้กับผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งงานสารบรรณ

งานสนับสนุนการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สานักวิจัยและบริการวิชาการ

เพื่อให้ผู้ทึ่ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการทางานมากขึ้น สามารถนาความรู้ ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์งานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะทาให้การทางานมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ดาเนินไปอย่างคล่องตัว อีกทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ได้รับจากการจัดความรู้ อีกทั้ง ทาให้การปฏิบัติงานไม่สะดุดหรือติดขัดเมื่อมีการลาออกหรือรับคนเข้าทางานใหม่

กฎหมายเกี่ยวกับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

คณะกรรมการการจัดการความรู้ หน่วยงาน สถาบันภาษาศาสตร์

ตามที่ทราบกันว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันนั้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจและระบบการทำงานทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก อีกทั้งรัฐบาลไทยประกาศให้มีมาตรการในการดูแลควบคุมการเข้า-ออกของผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือประชาชนคนไทยก็ตาม จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค (COVID-19)

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ส่งผลกระทบต่อบุคลากรที่อยู่ต่างประเทศและต้องการที่จะเดินทางกลับเข้ามาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานดังนั้นสถาบันภาษาศาสตร์จึงจัดทำเล่มความรู้นี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินการด้านงานวีซ่าและใบอนุญาตทำงานต่อไป

การให้บริการการตรวจข้อสอบ

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา

ด้วยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมไปถึงการสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้ทางสำนักฯ ได้รับมอบหน้าที่เพิ่มเติมอีก 1 หน้าที่คือ การให้บริการการตรวจสอบข้อสอบ ดังนั้นทางสำนักฯ จึงมีความจำเป็นในการเรียนรู้กระบวนการการตรวจข้อสอบ และทำการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเทศและนวัตกรรมการศึกษาจึงเล็งเห็นว่าควรมีการจัดการความรู้ในเรื่อง การบริการการตรวจข้อสอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดเป็นประเด็นความรู้ของสำนักฯ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยพายัพในเรื่องการพัฒนางาน