เทคนิคการใช้ Microsoft Office ในการทำงาน

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เนื่องด้วยสำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่าบุคลากรแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญและมีเทคนิคในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในการทำงานแตกต่างกัน และงานในสำนักแผนฯ มุ่งเน้นในเรื่องการจัดทำเอกกสารรายงานเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นหากบุคลากรในสำนักฯ มีความเชี่ยวชาญและมีเทคนิคในการใช้โปรแกรม Microsoft Office จะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ได้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงเล็งเห็นว่าควรมีการจัดการความรู้ในเรื่อง “เทคนิคการใช้ Microsoft Office ในการทำงาน” จึงได้กำหนดเป็นประเด็นความรู้ของสำนักฯ ปีการศึกษา 2564 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการพัฒนางาน
สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงเล็งเห็นว่าควรมีการจัดการความรู้ในเรื่อง “เทคนิคการใช้ Microsoft Office ในการทำงาน” จึงได้กำหนดเป็นประเด็นความรู้ของสำนักฯ ปีการศึกษา 2564 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการพัฒนางาน (การประชุมสำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2564 วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 มติที่ 13/2564)

การใช้เมนู Course Manager เว็บไซต์ ole.payap.ac.th

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักงานศาสนกิจ

สถานการณ์โควิด-19 ในปีการศึกษา 2563-2564 ทำให้การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ Life Excellence ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมในห้องประชุมเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์ จึงมีการจัดทำเว๊ปไซด์ ole.payap.ac.th เพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

งานสนับสนุนการวิจัย (แหล่งทุนภายนอก) ให้มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สานักวิจัยและบริการวิชาการ

เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการทางานมากขึ้น สามารถนาความรู้ ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์งานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะทาให้การทางานมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ดาเนินไปอย่างคล่องตัว อีกทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ได้รับจากการจัดความรู้ อีกทั้ง ทาให้การปฏิบัติงานไม่สะดุดหรือติดขัดเมื่อมีการลาออกหรือรับคนเข้าทางานใหม่

ระบบงานสารบรรณรับเข้า – ส่งออก การจัดทาจดหมายออกและจดหมายโต้ตอบ การจัดเก็บเอกสารและการทาลายเอกสาร

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี

เนื่องจากบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานสารบรรณของสานักงานอธิการบดี ได้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุงานก่อนอายุครบ 60 ปี จานวน 2 คน ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 จึงมีความจาเป็นต้องหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ทดแทนในตาแหน่งดังกล่าว ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยพายัพมีประกาศเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19กาหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และกระทรวงสาธารณสุข โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนหรือสลับวันทางาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่น
สานักงานอธิการบดี จึงเล็งเห็นความจาเป็นที่จะต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยได้จัดทา “โครงการพี่เลี้ยง” สาหรับงานด้านระบบงานสารบรรณ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 มีการจัดทาองค์ความรู้ด้านระบบงานสารบรรณ 2 ประเด็นความรู้ คือ การจัดทาคาสั่ง/ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ และการจัดทา
เอกสารประกอบการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ ในปีการศึกษา 2564 ได้กาหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านระบบงานสารบรรณ 3 ประเด็นความรู้ คือ
1) ระบบงานสารบรรณรับเข้า - ส่งออก
2) การจัดทาจดหมายออกและจดหมายโต้ตอบ
3) การจัดเก็บเอกสารและการทาลายเอกสาร
โดยรวบรวมและจัดเก็บเป็นองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้กับผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งงานสารบรรณต่อไป

มาแล้วพี่จ๋า KM Excel ที่พี่อยากได้

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักบริหารการเงิน

สืบเนื่องจากปีการศึกษา 2563 ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ EXCEL ขั้นพื้นฐาน และระดับที่สูงขึ้น หลังจากที่บุคลากรในสำนักบริหารการได้นำมามาเป็นเครื่องมือในการจัดทำรายงาน ทำให้เกิดความประสงค์ที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนที่ตนได้นำไปใช้ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในนำเครื่องมือ เทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับาใช้ในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น คณะกรรมการจึงได้ระดมความคิดภายใต้หลักการ PDCA CYCLE
PLAN ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการ KM ได้จัดทำแผนในการเพิ่ม และพัฒนาความรู้ความสามารถ และได้เห็นความสำคัญขอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงได้จัดทำโครงการขึ้นและ ได้ขอความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ศิรินณา ศิรินภาพันธุ์ อาจารย์คณะบัญชีและการเงิน ในการเพิ่มพูนความรู้ด้าน EXCEL ให้แก่บุคลากร
DO สำนักบริหารการเงิน ได้ขอความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ศิรินณา ศิรินภาพันธุ์ อาจารย์คณะบัญชีและการเงิน ในการเพิ่มพูนความรู้ด้าน EXCEL ให้แก่บุคลากร ในปีการศึกษา 2563 – 2564 บุคลากรได้นำความรู้ที่ได้รับนำมาปรับเปลี่ยนใช้ในการทำงาน
CHECK หลังจากบุคลากรได้นำความรุ้ด้าน EXCEL มาปรับใช้ในการทำรายงาน พบว่า บุคลากรบางท่านสามารถเข้าใจและสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี แต่บางท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจในบางเครื่องมือ และประสงค์อยากเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนที่ตนสนใจและสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จึงได้ปรึกษาหารือกัน เห็นควรว่า ท่านที่มีความเข้าใจในเรื่องใดก็นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพื่อนำองค์ความรู้ความเข้าใจในท่านนั้นๆมาแลกเปลี่ยนกันในองค์กร โดยไม่ได้จำกัดว่าเป็นผู้ที่มีอายุงานที่มากกว่า หรือน้อยกว่า
ACT จึงจัดให้มีโครงการ KM EXCEL อีกครั้งภายใต้หัวข้อ “มาแล้วพี่จ๋า KM Excel
ที่พี่อยากได้” เป็นการจัดทำโครงการภายใต้นโยบาย พี่สอนน้อง น้องเทรน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรใหม่ ที่มีทักษะ ความรู้ ความถนัด ทางด้าน EXCEL เป็นอย่างดี

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วย การกำหนดภาระงาน ของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย

แรงบันดาลใจ
เพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่คณะวิชาและหน่วยงาน ภายใต้สังกัดฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยเฉพาะงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามภาระงานของอาจารย์
จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว โดยกำหนดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564” ให้แก่บุคลากรสำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วย
การกำหนดภาระงานของอาจารย์

สถานการณ์ปัญหา
ด้วยให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของอาจารย์
(คำสั่งมหาวิทยาลัยพาพยัพ ที่ 178/2564)
จึงเป็นเหตุผลอันสำคัญที่ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น ตามรายละเอียดหลักการเหตุผล
และวัตถุประสงค์ของโครงการข้างต้น

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสำเร็จการศึกษา

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา

สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนภายใต้สังกัดฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยมีพันธกิจ เกี่ยวกับงานต่าง ๆ ได้แก่ งานจัดการตารางสอน-ตารางสอบ งานรับลงทะเบียน งานทะเบียนประวัตินักศึกษา งานประมวลผลการศึกษา งานสำเร็จการศึกษา งานหลักฐานการศึกษา งานบริการข้อมูลสารสนเทศ และงานบริการคำร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการ การเรียนการสอน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีบุคลากรในสังกัดฯ จำนวนทั้งสิ้น 15 คน
สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ จึงได้มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสำเร็จการศึกษา โดยผู้รับผิดชอบหลักที่ใกล้เกษียณอายุให้กับบุคลากรที่จะมารับมอบหมายงานดังกล่าวในอนาคต

กฎหมายเกี่ยวกับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

คณะกรรมการการจัดการความรู้ หน่วยงาน สถาบันภาษาศาสตร์

เพื่อให้การทำงานตามพันธกิจของสถาบันฯ สามารถเป็นไปด้วยความราบรื่นและไม่เกิดผลกระทบหรือมีผลกระทบน้อยที่สุดต่อตัวของบุคลากรเองและงานที่ได้รับมอบหมายนั้น ทางสถาบันฯ จึงจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องของวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกประเทศ ให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสถาบันภาษาศาสตร์อยู่เสมอ
ดังนั้น สถาบันภาษาศาสตร์ จึงได้จัดทำเล่มความรู้ฉบับนี้ขึ้นมาเพิ่มเติมจากเล่มเดิม(ฉบับที่3 เพื่อให้บุคลากรที่พำนักอยู่ในประเทศไทยและบุคลากรที่กำลังจะเดินทางเข้าออกประเทศ สามารถทำความเข้าใจและค้นหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยได้

การจัดทำคู่มือปฏิบัติการ ปี 2564

คณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักพัฒนานักศึกษา

ด้วยสำนักพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานให้บริการบุคลากร นักศึกษา ในด้านสุขภาพ ด้านการทำกิจกรรม ด้านวินัยนักศึกษา รวมทั้งในเรื่องของให้บริการงานทุนการศึกษาด้วย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้อง ให้บริการกับผู้รับบริการทุกกลุ่ม ทั้งอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยพายัพ ในปีการศึกษา 2564ที่ผ่านมา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดทำคู่มือปฏิบัติการ โดยบุคลากรทุกคนเป็นผู้แบ่งปันความรู้ในทุกงานที่ให้บริการ
สำนักพัฒนานักศึกษา จึงเห็นว่าควรมีการจัดการความรู้ในเรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติการ เพื่อให้บุคลากรในสำนักพัฒนานักศึกษา ทุกคนสามารถทำงานแทนกันได้ ในกรณีที่มีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน ไม่สามารถให้บริการในช่วงเวลาที่มีผู้มาขอรับบริการ จะได้ให้บริการแทนได้อย่างทันท่วงที