ศึกษาดูงาน KM วิทยาลัยนาฏศิลป์ จ.เชียงใหม่

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 14.00 – 16.00 น. ทีมงานคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยพายัพได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้กับวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  ณ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  ได้รับความรู้และเทคนิคดีๆ จาก ผศ.สมภพ เพ็ญจันทร์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ โดยสรุปประเด็นสำคัญๆ ดังนี้ สรุปประเด็นจากการศึกษาดูงานเรื่องการจัดการความรู้กับวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ KM เหมือนการพูดคุยกัน กินข้าวโต๊ะเดียวกันต้องจ่ายด้วยกัน “มึงฟังกูพูด กูพูดมึงฟังกูด้วย” KM ไม่เกิดด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้ บางคนมาตามคำสั่ง หัวข้อที่ต้องพูดไม่ใช่สิ่งที่ตนรู้ หรือสิ่งที่ตนถนัด ทุกคนต่างก็มีภาระหน้าที่ ไม่มีเวลา เทคนิคการ KM กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ควรเป็นกลุ่มใหญ่เกินไป เน้นการสนทนาแบบสุนทรียสนทนา (Dialogue) ทำให้มีบรรยากาศแบบเป็นกันเอง Relax ที่สุด เลือกหัวข้อแง่บวก (Positive) ไม่กระทบกับความรู้สึกของคน เช่น แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ เป็นต้น ผู้พูดได้พูดในสิ่งที่ตนปฏิบัติจริง จะเกิดความสุขในการเล่าเรื่อง เมื่อเริ่มการแลกเปลี่ยนใน CoP (Community of Practice) สมาชิกในกลุ่มต้องถอดหมวก Read More …