นโยบายการจัดการความรู้

นโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2557

          เพื่อให้เป็นไปตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพายัพที่มุ่งมั่นต่อการเป็นสถาบันที่แสวงหาความดีเลิศทางวิชาการและคุณธรรม มีการพัฒนาตนเอง มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น   มหาวิทยาลัยพายัพจึงกำหนดนโยบายการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินการจัดการความรู้ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามปณิธานของมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษา ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2549 ดังต่อไปนี้

  1. มหาวิทยาลัยมีหน้าที่สนับสนุนให้ความร่วมมือการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยทุกระดับ โดยจัดให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนบริหารจัดการ ส่งเสริม และดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
  2. ให้ผู้บริหารหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทุกระดับ มุ่งเน้นความสำคัญกับการจัดการความรู้ของหน่วยงานในประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในองค์ความรู้และประสบการณ์ โดยผู้บริหารหน่วยงานมีอิสระและความคล่องตัวในการพัฒนารูปแบบของกระบวนการการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างวัฒนธรรม
    การเรียนรู้ในหน่วยงาน
  3. มหาวิทยาลัยจะสร้างระบบการจัดเก็บความรู้ของมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นคลังแห่งความรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในทุกหน่วยงานได้เข้าถึงองค์ความรู้นั้น และมหาวิทยาลัยมีหน้าที่สร้างสภาวะแวดล้อมที่จูงใจ เอื้อต่อการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ และต่อยอด
    องค์ความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

      ทั้งนี้ให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบ กำกับดูแล และดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายนี้ และรายงานผลการดำเนินงานต่ออธิการบดี