หน้าแรก

การจัดกิจกรรม Show & Share

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ

Show & Share_๑๗๐๗๒๓_0073 Show & Share_๑๗๐๗๒๓_0077 Show & Share_๑๗๐๗๒๓_0089 Show & Share_๑๗๐๗๒๓_0061Show & Share_๑๗๐๗๒๓_0050 Show & Share_๑๗๐๗๒๓_0106 Show & Share_๑๗๐๗๒๓_0064Show & Share_๑๗๐๗๒๓_0105