KM Workshop (การอบรมเชิงปฏิบัติการ KM) 2557 (th)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ใน วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดการความรู้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจากคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ งานนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน KM มาจัดกิจกรรมให้ความรู้ได้แก่ อาจารย์ ดร.สมพิศ ทองปาน และ อาจารย์ปัทมาวรรณ  จินดารักษ์ ควบคุมดูแลกิจกรรมโดย อาจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ จิวะดาการ และทีมงาน Facilitator จากสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ สำนักวางแผนพัฒนา

 

KMactivity-1024x768

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>