คลังความรู้ (หัวเรื่อง)

เทคนิคการสอน

 1. เทคนิคการสอนสำหรับครูมืออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ <สรุปความรู้> <Full Report 1, 2 , 3 , 4 >
 2. เทคนิคการสอนสำหรับครูมืออาชีพ (Version 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ <สรุปความรู้> <Full Report>
 3. เทคนิคการสอน คณะเศรษฐศาสตร์
 4. แนวทางการสอนและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาสู่การผลิตผลงานทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ <สรุปความรู้>
 5. แนวทางการสอนดนตรีตามแนวทางทฤษฎีของนักการศึกษา Carl Orff วิทยาลัยดุริยศิลป์ <สรุปความรู้> <Full Report>
 6. เทคนิคการแต่งโจทย์ acgame คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร <สรุปความรู้>
 7. การสอนวิชาการเงินธุรกิจ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร <สรุปความรู้>
 8. สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ <สรุปความรู้>  <Full Report >
 9. การเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ กับนักศึกษา Gen-Y มหาวิทยาลัยพายัพ <สรุปความรู้> <Full Report>
 10. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน คณะนิติศาสตร์ <Full Report>
 11. การเรียนการสอนดนตรีในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยดุริยศิลป์ <สรุปความรู้> <Full Report>
 12. ทฤษฎีและปฏิบัติ การบูรณาการวิชาการกับประสบการณ์สนามศึกษา วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี <Full Report>

 

เทคนิคการจัดทำเอกสารประกอบการสอน/ตำรา

 1. เทคนิคการจัดทำเอกสารประกอบการสอน คณะบริหารธุรกิจ <สรุปความรู้> <Full Report>

 

เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัย

 1. เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ <สรุปความรู้>
 2. การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ <สรุปความรู้> <Full Report>
 3. ทักษะการเขียนบทความวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ <Full Report>
 4. การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ คณะบริหารธุรกิจ <สรุปความรู้> <Full Report>
 5. แนวทางเพื่อพัฒนาการเขียนบทความวิชาการ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
  <Full Report>

 

การเขียนโครงร่างเพื่อขอทุนวิจัย

 1. ทักษะการเขียนเค้าโครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย คณะนิติศาสตร์ <สรุปความรู้> <Full Report>
 2. แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพื่อชุมชน กรณีขอทุนวิจัยภายนอก (สกว.เชิงพื้นที่) ร่วมกับทุนของมหาวิทยาลัยพายัพ <สรุปความรู้> <Full Report>

 

การทำวิจัยชุมชน

 1. การวิจัยร่วมกับชุมชน <คลิปวีดิโอ>
 2. การวิจัยที่เน้นชุมชน <สรุปความรู้>
 3. การวิจัยที่เน้นชุมชน Version 2 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค <คลิปวิดีโอ> <สรุปความรู้> <Full Report>
 4. การพัฒนางานวิจัยจากงานบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ <Full Report>

 

การทำวิจัย

 1. เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนาทางกลุ่ม <สรุปความรู้>
 2. การหาหัวข้อวิจัย <สรุปความรู้> <คลิปวีดิโอ>
 3. แนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ <สรุปความรู้> <Full Report>
 4. การทำวิจัยและ/หรือการทำผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ วิทยาลัยดุริยศิลป์
  <สรุปความรู้> <Full Report>
 5. การทำวิจัยและการเสนอผลงานทางวิชาการ <สรุปความรู้> <Full Report>
 6. การทำงานวิจัยของอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 7. แนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independence study – IS) <Full Report>

 

การวิจัยชั้นเรียน

 1. รูปแบบ และผลของการนำวิจัยชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
  <สรุปความรู้>  <Full Report>

 

การวัดและประเมินผล

 1. การวัดและประเมินผลยุทธ์การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค <คลิปวิดีโอ> <สรุปความรู้> <Full Report>

 

การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

 1. แนวทางการให้คำปรึกษานักศึกษาที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์ <สรุปความรู้> <Full Report>
 2. วิธีการปลูกจิตสำนึกและการป้องกันเพื่อให้นักศึกษาไม่ทุจริต คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร <Full Report>

 

การจัดการ/การดูแลห้องปฏิบัติการ

 1. ระบบการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ <Full Report>

 

การพัฒนางาน

 1. เทคนิคการประสานงาน <ถอดบทเรียน>
 2. เทคนิคการออกจดหมาย <ถอดบทเรียน>
 3. การจัดทำรายงานสรุปโครงการตามวงจร PDCA <สรุปความรู้> <แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ>
 4. เทคนิคการร้องเพลงลิเก <Full Report>
 5. การจัดการสำนักงานมืออาชีพ <Full Report>