การจัดกิจกรรม Show & Share 2560 (th)

สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ระดับคณะวิชาและระดับหน่วยงาน จัดกิจกรรมโครงการ Show & Share วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โดยเปิดโอกาสให้คณะวิชา/หน่วยงาน ได้นำเสนอผลงานที่ได้จากการจัดการความรู้ ได้รับความสนใจจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยและจากสถาบันเครือข่าย ซึ่งมีสถาบันเครือข่ายเข้าร่วมได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

Show & Share_๑๗๐๗๒๓_0106 Show & Share_๑๗๐๗๒๓_0073

อีกทั้งในงานมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ได้แก่

 • การทำพวงกุญแจเดคูพาจโดย  อาจารย์ฐิติพร ฐิติจำเริญพร และทีมงานคณะบัญชีฯ
 • Show & Share_๑๗๐๗๒๓_0007
 • ประดิษฐ์ดอกไม้ใบเตยโดย  คุณรจนา จินณะแก้ว  คณะบริหารธุรกิจ
 • Show & Share_
 • แหวนคริสตัลโดย  คุณรุ้งขจี  บรรจงจิตร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
 • Show & Share_๑๗๐๗๒๓_0002
 • รู้จักโดรนโดย  คุณอมรินทร์  พันธุมินทร์  งานทรัพยากรบุคคล
 • Show & Share_๑๗๐๗๒๓_0001
 • การพับผ้าขนหนูรูปสัตว์
  โดย  ทีมงานบ้านพักนานาชาติภารดรภาพ
 • Show & Share_๑๗๐๗๒๓_0009
 • ยาดมสมุนไพรธาตุเจ้าเรือน
  โดย  อาจารย์อัชฌา วารีย์  คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
 • Show & Share_๑๗๐๗๒๓_0004 Show & Share_๑๗๐๗๒๓_0003

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น “การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานโดยใช้สหกิจศึกษา”

 1. คุณเฉลิมชาติ นครังกุล
 • ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
 • อดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
 1. นางสาวซากุระ พุทธหล่อง
 • นักวิเคราะห์ระบบ บริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
 1. อาจารย์สุรชฎา ชูไทย
 • อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
 1. อาจารย์เจนศิริ จันทร์ศิริ
 • หัวหน้างานสหกิจศึกษาและการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ แและผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา  

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ภูษิต ก้อนสุรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

Show & Share_๑๗๐๗๒๓_0073 Show & Share_๑๗๐๗๒๓_0077 Show & Share_๑๗๐๗๒๓_0089 Show & Share_๑๗๐๗๒๓_0061Show & Share_๑๗๐๗๒๓_0050 Show & Share_๑๗๐๗๒๓_0106 Show & Share_๑๗๐๗๒๓_0064 Show & Share_๑๗๐๗๒๓_0105

Show_n_Share_60_01 Show_n_Share_60_02
Show_n_Share_60_03 Show_n_Share_60_04

Show_n_Share_60_05 Show_n_Share_60_06

Show_n_Share_60_07 Show_n_Share_60_08

Show_n_Share_60_09 Show_n_Share_60_10

Show_n_Share_60_11 Show_n_Share_60_12 Show_n_Share_60_13 Show_n_Share_60_14

Show_n_Share_60_15 Show_n_Share_60_16

Show_n_Share_60_17 Show_n_Share_60_18

Show_n_Share_60_19 Show_n_Share_60_20
Show_n_Share_60_21 Show_n_Share_60_22
Show_n_Share_60_23 Show_n_Share_60_24 Show_n_Share_60_25 Show_n_Share_60_26
Show_n_Share_60_27 Show_n_Share_60_28
Show_n_Share_60_29 Show_n_Share_60_30 Show_n_Share_60_31 Show_n_Share_60_32 Show_n_Share_60_33 Show_n_Share_60_34
Show_n_Share_60_35 Show_n_Share_60_36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>