โครงการ CMU-KM DAY ประจำปี 2560 (th)

มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมโครงการ โครงการ CMU-KM DAY ประจำปี 2560 เรื่อง “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักบริการวิชาการ และสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดการความรู้ ของคณะวิชา และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพายัพ

และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ประเภทแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ส่วนงาน

 KM_CMU_60_01
KM_CMU_60_02
KM_CMU_60_03_
KM_CMU_60_04_
KM_CMU_60_05
KM_CMU_60_06
KM_CMU_60_07
KM_CMU_60_08
KM_CMU_60_09
KM_CMU_60_10
KM_CMU_60_11 KM_CMU_60_12
KM_CMU_60_13
KM_CMU_60_14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>