เกี่ยวกับ KM

นโยบาย

        มหาวิทยาลัยพายัพได้ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เพื่อให้เป็นไปตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพายัพที่มุ่งมั่นต่อการเป็นสถาบันที่แสวงหาความดีเลิศทางวิชาการและคุณธรรม มีการพัฒนาตนเอง มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น มหาวิทยาลัยพายัพจึงกำหนดนโยบายการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินการจัดการความรู้ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ…

เป้าหมาย

เป้าหมายระยะที่ 1  ฟื้นฟู (2557-2558)

         มหาวิทยาลัยมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ให้ทุกคน สามารถเข้าถึงความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและหน่วยงานได้

เป้าหมายระยะที่ 2 ฟูมฟัก (2559-2560)

        มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ มีแนวปฏิบัติที่ดีบุคลากรมีการพัฒนาตนเองจากฐานความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายระยะที่ 3 เฟื่องฟู (2561)

          มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการแข่งขัน มุ่งไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

คณะกรรมการ

        มหาวิทยาลัยพายัพได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ตามคำสั่งที่ 392/2557 และคำสั่งที่ 90/2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM ปี พ.ศ. 2557 (ที่ 392/2557) >> ดูรายละเอียด…
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM ปี พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) (ที่ 90/2558) >> ดูรายละเอียด…
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ระดับคณะวิชา (392/2558) >>  ดูรายละเอียด…
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับฝ่าย (25/2559) >> ดูรายละเอียด>>
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้หน่วยงานสนับสนุน (26/2559) >> ดูรายละเอียด…

กระบวนการการจัดการความรู้

          เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยพายัพจึงได้กำหนดกระบวนการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยขึ้น ดังนี้

  • กระบวนการการจัดการความรู้ >> ดูรายละเอียด…
  • แนวทางการจัดการความรู้ ระดับคณะวิชา/วิทยาลัย >>

KM-PYU