กิจกรรมและแผนการจัดการความรู้

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้

แผนการจัดการความรู้

1.คณะนิติศาสตร์

2.คณะนิเทศศาสตร์

3.คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

5.คณะเภสัชศาสตร์

6.คณะวิทยศาสตร์

7.คณะเศรษฐศาสตร์

8.วิทยาลัยดุริยศิลป์

9.วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

10.ฝ่ายบริหาร